Daglige rutiner

Når et barn begynner i barnehage, er det oftest første gang dere foreldre overlater en del av omsorgs- og oppdrageransvaret til andre og fremmede voksne. Det er derfor viktig at vi i barnehagen skaper trygghet og tillit. Dette dokumentet er en veileder for hvordan vi ideelt sett ønsker å gjennomføre barnehagedagen, og hva vi vektlegger i vårt arbeid.

 I tilvenningsperioden på småbarnsavdelingene vil barnet ha en fast ansatt som er barnets ”base” i de nye omgivelsene.  De første dagene i barnehagen betyr mye for hvordan barnet senere vil trives.

Det er viktig at adskillelsen fra foreldrene er gradvis og at barnet erfarer at adskillelsen fører til gjensyn.

Fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå, noe som er med på å utvikle tidsbegrepet.  Barn lærer hele tiden gjennom erfaringer og gjentakelser, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid gjennom planlagte aktiviteter.  En fast dagsrytme hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og derigjennom når foreldre kommer tilbake.

Vi har struktur på avdelingene samtidig som vi vil gi barna tid og ro for lek. Vi legger forholdene til rette for barnas kreative utfoldelser og selvstendighet, samtidig som vi lærer barna å vise respekt og ta hensyn til hverandre.  Like viktig er det at de ansatte viser respekt og er gode modeller for barna.  Samtidig må ikke regler og grenser bli et hinder for latter og glede.

De krav og grenser vi setter for barna, vil hele tiden bli satt ut fra en helhetsvurdering. 

Vi er fleksible i forhold til:

  • Barnets alder og modning
  • Det enkelte barn og hele gruppens situasjon
  • Individuelt mestringsnivå

Glede og humor er viktig. Det skal lite til for å glede små barn.  Ved å se og anerkjenne små og store øyeblikk og hendelser som er morsomme, rare og positive, overfører vi en væremåte og en stemning i gruppen som tar vare på gleden og humoren.  Glede er i alt: gjensynsglede om morgenen og etter soving, glede ved å sitte sammen rundt bordet å la ”trampe-med-bena-leken” ta helt av, glede ved å synge sammen, gå turer sammen, være med på kontoret og utforske alt på veien dit, få rosiner eller kjeks på en vanlig hverdag etc.

I hjemmet har barnet sin følelsesmessige forankring.  Båndet mellom barn og foreldre er grunnlaget for utvikling av identitet, tillit, trygghet og selvstendighet.  I barnehagen får barnet mulighet til å videreutvikle dette.  Her blir perspektivene utvidet, barnet får nye opplevelser og utvikler andre nære relasjoner til både barn og ansatte.

DAGSRYTME

Dagsrytmen og rutinene kan variere litt fra avdeling til avdeling ut fra ulik avdelingskultur og rammefaktorer.  Vi forsøker å legge opp en dagsrytme der det er tid for barna til å klare seg selv: spise selv, finne sine klær, kle av og på seg og vaske hendene selv.  Mestringsopplevelser er viktig for små og store barn.

 

VED BARNEHAGENS ÅPNING

Vi vil at morgenen skal være rolig og hyggelig, og at både barnet og dere føler dere velkomne.  Hvis mulig tar vi imot barnet i garderoben.  Sammen med dere hjelper vi barnet i gang med lek.  Når en del barn har kommet, deler vi oss på flere rom for å skape ro og mulighet til å komme inn i lek.

 

LEK OG PLANLAGTE AKTIVITETER

Tiden fram til 1. måltid bruker vi til lek eller planlagte aktiviteter inne eller ute, og  vi deler oss ofte inn i mindre grupper.

Vi legger vekt på å styrke leken og samspillet mellom barna.  Barnets første bilder av seg selv får det ved å se seg selv med andres øyne.  Kvaliteten på samspillet mellom barna og mellom barn og ansatte, er viktig for at barnet skal utvikle et positivt selvbilde.  Vi mener det er viktig å respektere barnas lek og konsentrasjon, avbryte minst mulig og å gi tid og rom for lek som ikke er voksenstyrt.  Noen barn er flinkere til å leke enn andre.  Vi ansatte er med og hjelper og stimulerer de barna som trenger det. 

 

SAMLINGSSTUND

De fleste dagene har vi en felles samlingsstund for hele barnegruppen. 

På småbarnsavdelingene foregår dette som regel rundt bordet i forbindelse med måltidene.  Målet er å skape samhold på avdelingen ved at barna får noen fellesopplevelser.  Innholdet i disse samlingene kan være sanger, fortellinger, rim og regler, konsentrasjonsleker. 

På de storebarnsavdelingene får barna øvd seg på å uttrykke seg i forsamlinger, lytte og ta imot informasjon om hva som skal skje i løpet av dagen.

 

MÅLTIDER

Vi har to måltider i løpet av dagen.  Til det ene måltidet spiser vi matpakker som barna har med hjemmefra. Fire dager i uken lager barnehagen det andre måltidet, mens den femte dagen spiser de matpakker ved begge måltider.

Avdelingene serverer varmmat 1-2 ganger i uken. Barna får frukt/grønnsaker hver dag.  De små barna kan godt ha med seg barnegrøt eller middagsglass.

Vi vektlegger å ha en hyggelig stemning under måltidet.  Rundt bordet ser alle hverandre godt, og det er god anledning til å snakke sammen om hvem som er her, hvem som er syke eller har fri, hva vi har gjort, ting som skal skje videre og ellers de nære tingene som opptar barna.  Slik opplever hvert barn seg som en stor del av fellesskapet.  Her formidles også bordvaner, skikk og bruk og holdninger som en del av vår kultur.

Så langt det er mulig sitter barna sammen med faste ansatte.  På den måten kan vi ta individuelle hensyn og følge barnas ønsker når det gjelder spisevaner.

På småbarnsavdelingene tar vi en liten sangsamling når måltidet nærmer seg slutten.   Da får alle barna ro på seg til å spise opp maten sin. 

På 3-5 årsavdelingene trenger ikke barna sitte ved bordet til alle er ferdige.  Men de barna som blir tidligst ferdige, må ta hensyn til de barna som bruker lengre tid slik at disse også får en best mulig ramme rundt hele måltidet.

Ofte får barna være med  å vaske, koste og rydde etter måltidet. Tomme matbokser skal legges tilbake i hyllene/kurvene, og oppvasken skal ned i oppvaskmaskinen.

STELL OG TOALETTRUTINER

Etter måltidet går barna på 0-3 årsavdelingene puljevis på badet.  Vi tar oss god tid til stell og av/påkledning og legger vekt på samspillet mellom barn og ansatte.  På 3-5 årsavdelingene følges barna opp individuelt etter behov.

 

HVILING/SOVING

De barna som har behov for det, sover i barnehagen.  Vi har alltid et nært samarbeid med foreldrene om dette.  Barna på 0-3 årsavdelingene sover ute i vogn eller inne på madrass.  Noen barn trenger lang tid på å sovne. Barna har alltid tilsyn når de sover.

3-5 årsavdelingene har en periode etter 2. måltid hvor det er “hvilestund”.

                                              

PÅ- OG AVKLEDNING

På 3-5 årsavdelingene begynner barna å kle på seg for å gå ut etter hvert som de blir ferdige med å spise.

På 0-3 årsavdelingene kler vi på barna puljevis, slik at det ikke skal bli for mange barn om gangen i garderoben.  Også her oppfordrer vi og hjelper barna til å kle på seg selv.

Når vi skal inn igjen, går barna i garderoben i puljer og kler av seg.  Barna skal i størst mulig grad kle av seg selv.  Når barna har kledd av seg, skal de ta på tøfler og henge opp/sette på plass ytterklær og skotøy.

De eldste barna er flinke til å hjelpe de yngste.  Vi oppfordrer også barna til å rydde og holde orden i garderoben.  Det er viktig at dere som foreldre er hjelpsomme med å holde orden på barnas ting, slik at det blir lettere for dem og oss å holde oversikt over hvem som eier de forskjellige tingene.  Dette går enklere når klær og sko er navnet.

Dette er i grove trekk barnas hverdag i barnehagen.  Mer om barnehagens innhold, pedagogiske grunntanker, fagområder og planlagte aktiviteter finner dere i barnehagens årsplan og i avdelingenes periodeplaner .

SIKKERHET

Det holdes Førstehjelpskurs hvert år for hele personalet. Vi har «brannøvelse» 2 ganger i året med barn og personal. Vi har flere sikkerhetsrutiner som dere finner på vår hjemmeside.

 

Rutinebeskrivelse.doc

Daily routines