Betaling

Oppholdsavgiften settes av universitetet , den er inntektsgradert og beregnet på grunnlag av at man betaler for 11 mnd. i året. Juli mnd. er betalingsfri. 

Betalingsfrist er den 15. hver måned. Det påløper kr. 50 i gebyr ved for sen betaling. 

Kontonummer: 6094 05 01817 

BIC/SWIFT: NDEANOKK
IBAN:  NO7260940501817           
NORDEA OSLO

For barn som tildeles plass ved hovedopptak med oppstart ved barnehageårets begynnelse løper oppholdsavgiften fra 15 august eller den dato barnehagen kan tilby plass fra.

Plassen må være tatt i bruk innen 15 september.

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp skriftlig  og med 1 måneds varsel regnet fra 1. eller 15. i måneden.

Barnehagen følger Oslo kommunes satser for oppholdsavgift og kosttillegg.

Alle 3-,4- og 5- åringer fra familier med samlet årsinntekt under 607 750 kr. kan etter søknad få gratis kjernetid 20 t/uken.  Søknadsskjemaer finner dere her.