Organisasjon og ledelse

ORGANISASJONEN BLINDERN BARNESTUER

Blindern Barnestuer
er en forening og eies av de foreldrene som til enhver tid har barn her.
Barnehagens øverste organ er årsmøtet som avholdes i mars/april. Der har alle så
mange stemmer som de har barn i barnehagen. Årsmøtet godkjenner budsjett og
regnskap, foretar vedtektsendringer og velger eierstyrets leder og nestleder. Eierstyret består av en foreldrerepresentant pr. avdeling, leder og nestleder. Barnehagens daglige leder har møteplikt og tale-og forslagsrett. Styret møtes 2-4 ganger pr. semester.

Arbeidsutvalget er et administrativt kontaktorgan og består av eierstyrets leder, nestleder og  daglig leder. AU møtes hver måned på dagtid.

Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget (SAMU) skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet, arbeidsmiljø og forholdet til foreldrene. SAMU består av 2 representanter for foreldrene valgt av foreldreråd og 2 representanter for de ansatte valgt blant henholdsvis assistentene og avdelingslederne, 2 representanter fra eierstyret og 2 verneombud. Daglig
leder har møte-, tale- og forslagsrett.

Til daglig ledes barnehagen av en daglig leder.

Blindern Barnestuer er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. PBL er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for alle som driver private barnehager. Organisasjonen ble stiftet i 1993 og deres fremste mål er å arbeide for rammevilkår som skal gi gode og trygge barnehager til beste for barn,foresatte, ansatte, eiere og samfunnet forøvrig.

Vedtekter

Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget

Daglig leders arbeidsreglement

Daglig leders arbeidsbeskrivelse

Ped.leders arbeidsreglement

Assistent arbeidsreglement

Styrerepresentantenes plikter og rettigheter

Retningslinjer for dugnad

Barnehagens oppbygging

Prossesforklaring på budsjett og regnskap

Prossess i budsjett behandling