Bemanning

Normalbemanningen ligger godt over bemanningsnormen i kommunene, hvor normen er 3 ansatte ved hver avdeling.

Ved Blindern Barnestuer har vi som normal bemanning 4 ansatte på småbarnsavdelingene og 3 ansatte på storebarnsavdelingene. De tre storebarnsavdelingene deler i tillegg en 120% assistentstilling. 

 

Merk at barnehagens åpningstid strekker seg lengre enn et normalt dagsverk. Det betyr at ansatte fordeles på tidligvakt, mellomvakt og senvakt.

 

Pedagogene i barnehagen har 4 timer ubundet tid pr. uke, hvilket betyr at de har kortere vakter enn øvrige ansatte. 

 

Hver morgen kl. 09.10 har vi morgenmøte, hvor en ansatt fra hver avdeling er representert. Her gjennomgår vi status for antall barn og ansatte på hver avdeling, gjør avtaler om samarbeid og fordeler de ressursene vi har til rådighet.

 

Bemanning ved sykdom/fravær hos avdelingspersonalet.

 

Ved korttids sykefravær eller annet korttidsfravær på en avdeling med 4 ansatte, drives avdelingen med de 3 som er igjen.

 

Ved korttidsfravær blant flere enn en på avdelingen, søker vi å ordne bemanningen ved å låne personale fra en annen avdeling.

 

Ved langtidsfravær, eller i perioder hvor sykdom medfører redusert bemanning på alle avdelinger, setter vi som hovedregel inn vikar.

 

Vi legger stor vekt på at personalet ser barnehagen som en enhet, at alle har ansvar for at alle, både barn og kollegaer, har det bra her. Gjennom samarbeid innad i hvert hus, på tvers av husene, faste fellesarrangementer, besøk og fellesansvar i utetiden, blir barn og personale kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Hjelpen, som kommer fra en annen avdeling vil da ikke være et ukjent ansikt for barna, og heller ikke en som personalet må bruke tid på å lære opp.

 

Et alternativ til å sende en ansatt til hjelp hele dagen, kan være å låne barn fra den avdelingen som har høyt fravær.  Hjelp kan også være å  overta fellesoppgaver, slik at det personalet som er igjen kan konsentrere seg om barna.

 

Når det gjelder vikarer benytter vi oss i hovedsak av Barnehageressursen vikarbyrå. Vikarer skal være til hjelp, og ha et godt håndlag med barn. Ved høyt, uplanlagt fravær vil barnehagens ledelse vurdere fordelene ved å ha vikar mot ulempene det er å måtte sette nye vikarer inn i rutiner, hvordan barnegruppen reagerer på ansatte de ikke kjenner fra før, osv.

 

Det vil alltid være en vurdering vedrørende hvor hensiktsmessig og bra det er for barn og ansatte å få inn ulike og/eller ukjente vikarer fra dag til dag. Det kan være vanskelig å få samme vikar til å være over flere dager. Ved lengre fravær vil ledelsen alltid vurdere om det er hensiktsmessig å ha flere vikarer som kun kan jobbe en dag om gangen.

 

I perioder med lav bemanning har ledelsen sterkt fokus på å sikre så god bemanning som mulig, og at vi fordeler de personalressursene vi har på best mulig måte. Setter vi ikke inn vikar, er det fordi vi ikke ser det som nødvendig, ikke får tak i kvalifisert vikar, eller anser det som uhensiktsmessig i forhold til stabilitet rundt barnegruppen. Økonomiske forhold har liten betydning når vi vurderer vikarbehovet ved lengre fravær.

 

 

 

 

Blindern 15.06.2011

Arbeidsutvalget ved Blindern Barnestuer